Home » วิวาห์เจ้าพ่อ by โรสควอตซ์
วิวาห์เจ้าพ่อ โรสควอตซ์

วิวาห์เจ้าพ่อ

โรสควอตซ์

Published
ISBN :
Paperback
432 pages
Enter the sum

 About the Book 

เพราะความแคนจึงทำให เคสติน แมนโซ เวียซิลลาร หนุมหลอมาดเนียบวัยสามสิบสามปี ผูมีดีกรีระดับเจาพอคานำมันดิบรายใหญเชือสายอเมริกัน-โอมาน ตองปฎิบัติการตอนนองเมียของศัตรูมารับบทบาทแมของลูก แรกๆ กแคนึกสนุกหวังกระตุกหัวใจเธอเลนๆ แตเหตุใดเลา ยิงไดจับ ไดจูบ ไดMoreเพราะความแค้นจึงทำให้ เคสติน แมนโซ เวียซิลลาร์ หนุ่มหล่อมาดเนี้ยบวัยสามสิบสามปี ผู้มีดีกรีระดับเจ้าพ่อค้าน้ำมันดิบรายใหญ่เชื้อสายอเมริกัน-โอมาน ต้องปฎิบัติการต้อนน้องเมียของศัตรูมารับบทบาทแม่ของลูก แรกๆ ก็แค่นึกสนุกหวังกระตุกหัวใจเธอเล่นๆ แต่เหตุใดเล่า ยิ่งได้จับ ได้จูบ ได้ลูบ ได้คลำ ก็กลายเป็นเขาเองเสียนี่ที่คลั่งไคล้เจ้าหล่อจนไม่อาจถอนทั้งตัวและหัวใจ!