Home » ایستادن در آن سوی مرگ؛ پاسخ های کربن به هایدگر از منظر فلسفه شیعی by مهدی فدایی مهربانی
ایستادن در آن سوی مرگ؛ پاسخ های کربن به هایدگر از منظر فلسفه شیعی مهدی فدایی مهربانی

ایستادن در آن سوی مرگ؛ پاسخ های کربن به هایدگر از منظر فلسفه شیعی

مهدی فدایی مهربانی

Published 1392
ISBN :
541 pages
Enter the sum

 About the Book 

بدون تردید اندیشههای «مارتین هایدگر» (1976-1889) فیلسوف وجوداندیش قرن بیستم، بر اندیشههای بسیاری از متفکران پس از او تأثیرگذار بوده است. یکی از این فلاسفه «هانری کربن» است که تسلط زیادی بر اندیشه هایدگر داشت تا جایی که نخستین مترجم آثار هایدگر بهMoreبدون تردید اندیشه‌های «مارتین هایدگر» (1976-1889) فیلسوف وجوداندیش قرن بیستم، بر اندیشه‌های بسیاری از متفکران پس از او تأثیر‌گذار بوده است. یکی از این فلاسفه «هانری کربن» است که تسلط زیادی بر اندیشه هایدگر داشت تا جایی که نخستین مترجم آثار هایدگر به زبان فرانسه محسوب می‌شود. از سوی دیگر کربن علاقه خود را به اندیشه شیعی مدیون «پروفسور لویی ماسینیون» می‌داند (ر. ک: ماسینیون، 1313: مقدمه کربن).احاطه کربن نسبت به مطالعات شیعی حاصل مکاتبات و مباحثات مفصلی است که از سال 1337 با «علامه طباطبایی» آغاز کرد. این گفت‌وگوها تا سال‌ها و تا زمان مرگ کربن ادامه یافت.به این ترتیب کربن از یک سو به سیستم تفکر هایدگر تسلط داشت و از سوی دیگر نسبت به اندیشه شیعی شناخت عمیقی به دست آورده بود. از آن‌جا که هایدگر به اگزیستانس داشتن دازاین معتقد است و آن را معادل هستی انسان می‌داند، برون‌رفت از هستی دازاین همانا نفی هستی اوست. به تعبیر هایدگر دازاین یا در جهان هست یا نیست، نیستی به معنای مطلق کلمه یعنی نیستی محض. بنابراین به زعم هایدگر هر مرگ «پایان یک دازاین» است و دازاین امکان حضور در خارج از جهان ندارد. حال آن‌که در فلسفه شیعی، اندیشیدن، خود سلوک محسوب می‌شود و فیلسوف شیعی مسافری است پای در راه سلوک در وادی اندیشه. نویسنده این کتاب با آن‌که اشارات فراوانی به شباهت‌های موجود میان این دو نحوه تفکر کرده است و شاهد این مثال را با ذکر نظر آقای «سیاوش جمادی» که این شباهت‌ها را تأمل‌برانگیز می‌داند، به میان می‌آورد، اما به شدت برابر قرائت عرفانی از اندیشه هایدگر می‌ایستد و معتقد است که جز با دستکاری اندیشه هایدگر به قرائت عرفانی از او نمی‌توان دست یافت. نویسنده بهترین روش را روش کربن می‌داند که همانا روش پدیدار‌شناسی معنوی است ...(منبع:تبیان)